สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก

Tak Provincial Landtransport Office

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

การโอนรถ


การโอนรถเป็นการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  โดยระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2531
หมายเหตุ.- การยื่นเรื่องขอโอนรถ ใช้แบบคำขอโอน

ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนงาน   
ความชอบด้วยระเบียบกฎหมาย

 ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนงาน   
ประชาชนมีความพึงพอใจด้านการบริการในระดับดี  หรือร้อยละ 80

 

การโอนรถทั่วไป

เอกสารหลักฐาน     
1.
ใบคู่มือการจดทะเบียนรถ
2.
หลักฐานประกอบการได้มาของรถ เช่น สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี  (ถ้ามี)
3.
หลักฐานประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอน
    -
ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน บัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน
    -
ภาพถ่ายหรือสำเนาทะเบียนบ้าน
    -
ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)
    -
ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง(PASSPORT) และหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือ หนังสือรับรองการทำงาน (กรณีชาวต่างชาติ)

ขั้นตอนดำเนินการ

จุดบริการที่ 1  การตรวจสอบรถ

ลำดับ กระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ
1 รับคำขอ 5 นาที เจ้าหน้าที่รับเรื่องตามลำดับคิว ช่างตรวจสภาพรถ
2 ตรวจสอบรถ 30 นาที ตรวจสอบความถูกต้องของตัวรถเปรียบเทียบกับข้อมูลตามเอกสาร ช่างตรวจสภาพรถ
3 ออกเอกสารการตรวจสอบรถ 10 นาที ช่างตรวจสภาพรถ วินิจฉัยผลการตรวจสอบรถ และออกเอกสารการตรวจสอบรถให้กับรถที่ผ่านการตรวจสอบ ช่างตรวจสภาพรถ

 

จุดบริการที่ 2  การดำเนินการทางทะเบียน (ระบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว)

ลำดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ
1 - รับคำขอ
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
- ชำระค่าธรรมเนียม
- ออกเอกสารทางทะเบียน
45 นาที - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการโอนรถ และผลการตรวจสอบรถ
- ลงนามในเอกสานทางทะเบียน
นายทะเบียน โดยเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย

 

การโอนรถตามสัญญาเช่าซื้อ

1. ใบคู่มือการจดทะเบียนรถ
2.
หลักฐานประกอบการได้มาของรถ เช่น สัญญาเช่าซื้อ หนังสือยืนยันการชำระค่าเช่าซื้องวดสุดท้ายใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีค่าเช่าซื้องวดสุดท้าย
3.
หลักฐานประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอน
    -
ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน บัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน
    -
ภาพถ่ายหรือสำเนาทะเบียนบ้าน
    - ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)
    -
ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง(PASSPORT) และหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือ หนังสือรับรองการทำงาน (กรณีชาวต่างชาติ)

ขั้นตอนการดำเนินการ (ระบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว) 

ลำดับ กระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ
1

- รับคำขอ
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
- ชำระค่าธรรมเนียม
- ออกเอกสารทางทะเบียน

45 นาที - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการโอนรถ
- ลงนามในเอกสารทางทะเบียน
นายทะเบียน โดยเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย

  

การโอนรถอันเนื่องจากรับมรดก

1. ใบคู่มือการจดทะเบียนรถ
2.
พินัยกรรมหรือคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก  พร้อมด้วยหลักฐานประจำตัวผู้โอน(เจ้ามรดกและหรือผู้จัดการมรดก) และผู้รับโอน(ผู้รับมรดก)
    -
ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน บัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน
    -
ภาพถ่ายหรือสำเนาทะเบียนบ้าน
    -
ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)
    -
ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง(PASSPORT) และหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือ หนังสือรับรองการทำงาน (กรณีชาวต่างชาติ) 

หมายเหตุ : -  กรณีไม่มีพินัยกรรมและไม่มีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก  ให้แจ้งเรื่องต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนรถ เพื่อขอรับหนังสือแจ้งไปยังอำเภอ ขอให้ดำเนินการสอบสวนทายาทและประกาศการรับมรดก เป็นเวลา 30 วัน และเมื่อครบกำหนดให้นำเอกสารหลักฐานดังกล่าวมาประกอบการโอนรถ 

ขั้นตอนดำเนินการ

จุดบริการที่ 1 การตรวจสอบรถ

ลำดับ กระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ
1 รับคำขอ 5 นาที เจ้าหน้าที่รับเรื่องตามลำดับคิว ช่างตรวจสภาพรถ
2 ตรวจสอบรถ 30 นาที ตรวจสอบความถูกต้องของตัวรถเปรียบเทียบกับข้อมูลตามเอกสาร ช่างตรวจสภาพรถ
3 ออกเอกสารการตรวจสอบรถ 10 นาที ช่างตรวจสภาพรถ วินิจฉัยผลการตรวจสอบรถ และออกเอกสารการตรวจสอบรถให้กับรถที่ผ่านการตรวจสอบ ช่างตรวจสภาพรถ

จุดบริการที่ 2 การดำเนินการทางทะเบียนรถ (ระบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว)

ลำดับ กระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ
1 - รับคำขอ
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
- ชำระค่าธรรมเนียม
- ออกเอกสารทางทะเบียน
45 นาที - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการโอนรถ และผลการตรวจสอบรถ
- ลงนามในเอกสารทางทะเบียน
นายทะเบียน โดยเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย


 

สำหรับเจ้าหน้าที่

สถิติผู้เข้าชม